Privatumo politika

 

MB „Greitecha“  užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje (toliau – Politika) nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. MB „Greitecha“   taikydama organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos.
Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.
Vykdydama elektronine prekybą MB „Greitecha“  veikia ir kaip duomenų valdytojas, ir kaip duomenų tvarkytojas.

Duomenų subjektas sutinka, kad elektroninės prekybos tikslu, Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juos susijusius asmens duomenis:

 • vardą, pavardę;
 • telefono numerį;
 • elektroninio pašto adresą;
 • el. parduotuvės vartotojo paskyros slaptažodį;
 • prekės pristatymo adresą;
 • prekės/paslaugos apmokėjimo duomenis (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.).

Šiuo tikslu gauti asmens duomenys saugomi 3 (trejus) kalendorinius metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie savo el. parduotuvės vartotojo paskyros datos.
Duomenų subjektas yra informuojamas, kad prekių pristatymo tikslui įgyvendinti yra pasitelkiami duomenų tvarkytojai – kurjerių paslaugas teikiančios įmonės:
Duomenų subjektas sutinka, kad užklausos administravimo tikslu, kai užklausa yra pateikiama el. paštu, Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juo susijusius asmens duomenis:

 • vardą;
 • pavardę;
 • elektroninio pašto adresą;
 • komentarą/užklausą.

Duomenų valdytojas patvirtina, kad šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys nėra teikiami.
Šiuo tikslu asmens duomenys saugomi 2 (du) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos.
Duomenų subjektas sutinka, jog tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų valdytojas tvarkys žemiau pateiktus su juo susijusius asmens duomenis:

 • vardą;
 • elektroninio pašto adresą;
 • telefono ryšio numerį.

Tiesioginės rinkodaros tikslu gauti asmens duomenys saugomi 2 (du) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos.
Duomenų valdytojas patvirtina, kad šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys nėra teikiami.
Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Duomenų subjektas suteikia teisę Duomenų valdytojui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti su juo susijusius asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Politikoje.
Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Duomenų tvarkytojams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
 • teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

Sutikimą rinkti, tvarkyti, saugoti su juo susijusius asmens duomenis Duomenų subjektas gali atšaukti bet kada, o tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis gali atšaukti be jokios papildomo pagrindimo, kreipdamasis į Duomenų valdytoją.

Duomenų valdytojas gavęs tokį Duomenų subjekto reikalavimą nedelsiant sustabdo asmens duomenų tvarkymą ir sunaikina su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas turi teisę netrinti asmens duomenų iš serverio, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
Kreipdamasis į Duomenų valdytoją dėl prekės/ siuntos pristatymo informacijos Duomenų subjektas identifikacijai turi pateikti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą.
Duomenų subjektas, tinkamai save identifikavęs, pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo notariškai patvirtintą kopiją, kuris bus naudojamas tik identifikacijai ir nebus saugomas, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenis pateikdamas